newdrugapprovals.org
Ipragliflozin
Ipragliflozin ASP-1941 , 1(S)-[3-(1-benzothien-2-ylmethyl)-4-fluorophenyl]-1-deoxy-beta-D-glucopyranose L-proline cocrystal Kotobuki (Originator) (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-[(1-benzothiophen-2-yl)me…