newdrugapprovals.org
Drug spotlight- Zafirlukast
ZAFIRLIKAST cyclopentyl 3-{2-methoxy-4-[(o-tolylsulfonyl)carbamoyl]benzyl}-1-methyl-1H-indol-5-ylcarbamate 107753-78-6 Matassa, V.G. et al, J. Med. Chem., v. 33, 1781 (1990); U. S. Patent No. 4,85…