netzarifaith.org
Parashat Vaera / פרשת וארא
Parashat Va’era פרשת וארא “And I appeared” “And God spoke to Moses…” (Exodus 6:2) Torah Portion: Exodus 6:2-9:35
 Haftarah: Ezekiel 28:25-29-21 B’rit Chadash/New Covenant: Romans 9:14-33 Shabbat |9…