netzarifaith.org
Parshas BEHAR
Torah Reading: Parshas BEHAR, Leviticus 25:1-26:2 Haftara: Jeremiah 32:6-27 THE LAND BELONGS TO G-D “To G-d belongs the land and its fullness, the earth and its inhabitants.” (Psalms 24…