netzarifaith.org
KEDOSHIM
DIASPORA TORAH READING FOR SHABBAT MAY 11: KEDOSHIM Universal Torah commentary By Rabbi Avraham Greenbaum Torah Reading: Parshas KEDOSHIM, Leviticus 19:1-20:27 Haftara: Amos 9.7-15 (Sephardi ritual…