netzarifaith.org
Lesson 24
Torah Mosheh 3: Vayikra / ויקרא Leviticus (Torah Kohanim) Chapter 1 Parashah 24: Third – Vayikra (He called) 1:1-5:26 (6:7) 1:1(i) Vayikra el-Mosheh vayedaber Adonai elav…