netzarifaith.org
Parashat Ki Tisa / פרשת כי תשא
UNIVERSAL TORAH: KI TISA By Rabbi Avraham Greenbaum Torah Reading: KI TISA Exodus 30:11-34:35 Haftara: I Kings 18.1-39 (Sephardi ritual: I Kings 18.20-39). PROVIDING THE MEDICINE BEFORE THE ILLNESS…