netzarifaith.org
Parashat Tetzaveh / פרשת תצוה
Torah Portion: Exodus 27:20 – 30:10 1st Aliyah: Exodus 27:20-28:12 (14 verses) 2nd Aliyah: Exodus 28:13-30 (18 verses) 3rd Aliyah: Exodus 28:31-43 (13 verses) 4th Aliyah: Exodus 29:1-18 (18 verses)…