netzarifaith.org
PARASHAT TERUMAH / פרשת תרומה
PARASHAT TERUMAH readings 17-Feb-2018,”Terumah”,1,”Exodus 25:1 – 25:16″,16 17-Feb-2018,”Terumah”,2,”Exodus 25:17 – 25:30″,14 17-Feb-2018,…