netzarifaith.org
Shabbat Prayers
Saturday prayers Saturday (Shabbat) morning prayer Shema, Yisra’el! YHVH ELOHAYNU YHVH echad. U’ahavtah YHVH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kem…