netzarifaith.org
Thursday prayers
Thursday morning prayer Shema, Yisra’el! YHVH ELOHAYNU YHVH echad. U’ahavtah YHVH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI E…