netzarifaith.org
Parshas BEHAR
UNIVERSAL TORAH COMMENTARYBy Rabbi Avraham GreenbaumTorah Reading: Parshas BEHAR, Leviticus 25:1-26:2Haftara: Jeremiah 32:6-27THE LAND BELONGS TO G-D“To G-d belongs the land and its fullness, the e…