netzarifaith.org
Parashat ha-Shavua
Parashat ha-Shavua Parashat Ki Tavo – 13 September 2014 Torah: Deuteronomy 26:1 – 29:8 Haftarah: Isaiah 60:1 – 60:22 Ketuvim Netzarim: 1 Cor. 15:1–11