nellyali.wordpress.com
کودکان خیابانی در میدان تحریر :نویسنده نلی علی /ترجمه آزاده ارفع
خیلی از کودکان خیابانی دقیقاً می دانند که تو چه چیزی می خواهی از آنها بشنوی. به تو نگاه می کنند؛ سخنانی بر لب می آورند که به دلت بنشیند ؛ در یک چشم به هم زدن داستانی را برایت نقل می کنند که برای شن…