neigong.net
Wang Xuanjie’s Teachings
Wang Xuanjie’s Dachengquan Duanshou by Wang Xuanjie Wang Xuanjie teaches in his siheyuan Dachengquan (Wang Xuejie) Wang Xuanjie was a student of Yiquan Granmaster Wang Xiangzhai. Books: Dache…