neigong.net
Interview with Liu Xinghan (1909-2000)
Liu Xinghan, 4th generation Cheng Style Bagua. Reference: huangxin.net