neigong.net
Sheng Zhen Healing Qigong – Li Jun Feng
Li Jun Feng embodies the spirit of Sheng Zhen, Unconditional Love. As the leading teacher of the International Sheng Zhen Society, he is the moving force behind bringing Sheng Zhen Wuji Yuan Gong p…