neigong.net
Liu Hungchieh (1905-1986)
Baguazhang wikipedia.org The Chinese concept of Bagua wikipedia.org