neigong.net
Qian Zhao Hong
WACIMA Master Qian Zhao Hong is one of the best Xing Yi fighters in China: member of Shanghai Wu Shu Association, Vice Chairman of Institute of Shanghai Pa-Kua, Vice Chairman of Institute of Shangh…