negisa.com
افغانستان: کشش و تنش
چندی پیش در برنامه ی دعوت بودم که از سوی چند نهاد عالی هالندی زیر نام شب درگیری ها در مورد کشور های در حال جنگ داخلی تدویر یافته بود. من متن سخنرانیم که با یک شعر کوتاه شروع می‌شد نخست به هالندی ن…