negaresh.org
انواع یادگیری | آموزش الکترونیکی | آموزش مجازی | نگرش
انواع مختلف یادگیری در آموزش های مجازی و اینترنتی