negaam.news
شهر زیر برف - پایگاه خبری / تحلیلی نگام
بابک سلطانی/ منبع: سایت میدان متن پیش رو روایت یکی از ساکنان شهر رشت است در روزهایی که بارش برف