nazeransazeh.ir
انواع سوله های صنعتی و فلزی
سوله ها از انواع مختلفی از نظر معماری و ساخت تقسیم می شوند، سوله های HSS یا قوسی شکل، سوله های UBM، سوله های سبک و سوله های خرپایی از مهمترین سوله هایی است که ساخته می شوند. هر کدام از این سوله ها دارای روش ساخت، مزیتها و جایگاه های مخصوصی هستند که با …