navigator.ge
მსოფლიო ვებს (World Wide Web) 30 წელი შეუსრულდა
12 მარტს ინტერნეტს – ანუ მსოფლიო ვებს (World Wide Web) 30 წელი შეუსრულდა. 30 წლის ინტერნეტის იუბილეს ერ ტიმ ბერნერს-ლის – მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციები World Wide Web Foundation და All…