nataf.blog
מערכת בקרה ושליטה על הכנסת כימיקלים באופן אוטומטי לבריכת השחייה
מערכת בקרה ושליטה אוטומטית להכנסת כימיקלים לבריכת שחייה פרטית לשמירה על צלילות בטיחות המים. בקרה מתמדת על איזון כימיקלים.