nakindonesia.wordpress.com
[Transkrip Indonesia] Get To Know – Episode 2 – Surah Al Baqarah – NAK – Quran Weekly
A’uudzubillaahi minasy-syaithoonir-rajiim. Alif laaam miiiim. Dzaalikal-kitaabu laa roiba fiihi hudal lil-muttaqiin. Robbisyroh lii shodrii, wa yassir lii amrii, wahlul uqdatan min lisaanii, yafqoh…