nakazaki-juku.com
2019年度も慶應高校の数学は残念ながら「悪問」だった。特に第5問は最低でした。 中崎塾
2019年度も慶應高校の数学は残念ながら「悪問」だった。特に第5問は最低でした。 我が母校は、高校受験の問題で…