nahwusharaf.wordpress.com
Pembahasan Kalam Khabar (khobariyah)
الكلامُ على الخبرِ Pembahasan Kalam Khobar الخبرُ إمَّا أنْ يكونَ جملةً فِعْلِيَّةً أو اسْمِيَّةً. Kalam khobar itu baik berupa jumlah fi’liyah (fi’il+faa’il) atau jumlah ismiyah …