nahwusharaf.wordpress.com
Bentuk Wazan Mashdar » Alfiyah Bait 440-447
BENTUK-BENTUK WAZAN MASHDAR Mashdar dari fi’il tiga huruf sangat banyak macamnya. tidak dapat dipastikan kecuali sama’i atau merujuk pada mu’jam bahasa arab atau kamus. Adapun pe…