nahwusharaf.wordpress.com
Syawahid Syair harakat Nun Jamak Mudzakkar Salim dan Mutsanna » Penjelasan Alfiyah Bait 39-40
Harakat Fathah-kanlah…! terhadap Nun-nya Jamak Mudzakkar Salim berikut Isim yang mulhaq kepadanya. Ada sedikit orang Arab yang berucap dengan meng-kasrahkannya. Adapun Nun-nya Isim yang di-t…