nahwusharaf.wordpress.com
Macam-macam I’rab/I’rob dalam Tata Bahasa Arab » Alfiyah Bait 23-24
Pengertian I’rab / I’rob (الإعراب) dalam Ilmu Nahwu adalah: Bekas secara zhahiran atau taqdiran yang terdapat pada akhir Kalimah disebabkan oleh pengamalan Amil. Macam-macam I’rab ada empat: Rofa…