nageshamysore.wordpress.com
00290. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು
00290. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ____________________ ಬದುಕಿನ ಅದೆಷ್ಟೊ ಜಂಜಾಟ, ಒದ್ದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೊಡಕೆಂದರೆ ‘ಎಷ್ಟು ಬೇಕೊ ಅಷ್ಟು’ ಎನ್ನುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಮಿತಿಯಳ…