nageshamysore.wordpress.com
00224. ಕನ್ನಡ ಜಾಣನ ಪದಗಳು
00224. ಕನ್ನಡ ಜಾಣನ ಪದಗಳು __________________________ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜುಟ್ಟಿನ ಜಟಿಲ ಕೂತು ಕಟ್ಟುವ ಪೀಠ ಮೋಟುದ್ದದ ಬಾಲ ಯಾವ ಪಾಕದ ಗುಟ್ಟಿಗ್ಹಡೆದೊಡೆಯಿತೊ ಜಗದೊಗಟು ? ಅದ ಮುರಿದು ಕಟ್ಟುವ ಬಗೆಯರಿತವ ಧನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಜಾಣ ||…