nachiweiss.com
אולי שברמת אביב יקבלו את המהגרים?
אחר תרדמת מנהיגותית רבת שנים- אפריקה כבר כאן. נכבשנו. ומה שלא נעשה נצא נפסדים. כולם מאשימים, ורק לנו אסור להיות בעדנו. כפתרון התחלתי, העשירונים ואנשי הציבור ההומניים מהרצליה פיתוח, כפר שמריהו, רמת …