naama-carmi.com
אנטומיה של חורבן
לא העזנו לדעת מאת איריס לעאל. עם עובד 2019, 235 עמ'. "יומן אבל", חשבתי לעצמי שאקרא לרשימה הזאת על 'לא העזנו לדעת', ברפרור לספרו של רולאן בארת' בשם זה. ואז פגשתי בהתייחסויות אליו ששוזרת לע…