naama-carmi.com
האמנות מנצחת את המוות
לפעמים אני חושבת על המקריות שבה אנחנו מכירים אנשים מסוימים פשוט כי אנחנו חיים באותו זמן. לו היינו חיים בתקופה אחרת לא היינו מכירים אותם. ומכירים אחרים. ואז אני חושבת על האופן שבו הספרות מזמנת לנו ה…