naama-carmi.com
שאלת האשמה
רשימת האימהות מאת גלי מיר-תיבון. עם עובד 2017, 263 עמ' פשע נורא עומד במרכז הספר הזה. פשע שאודותיו נחקרים בבוקרשט באפריל 1945 שניים ממנהיגי היהודים ברומניה בתקופת השואה, זיגפריד שמעון יגנדורף ומיכאי…