naama-carmi.com
כל אדם הוא חצי אי
שלום לקנאים מאת עמוס עוז. כתר 2017, 131 עמ'. הספרון שלום לקנאים אוחז שלוש מסות קצרות, או "שלוש מחשבות" כלשון כותרת המשנה של הספר. החוט המקשר שלהן, הרופף לעיתים, הוא הקנאות והנוגדנים הדרוש…