naama-carmi.com
נתניהו: היבריס ללא אנאגנוריזיס
ומשפטיזציה כאבקת כביסה מזווית מסוימת, במה שקורה כעת לנתניהו אין שום חדש. זהו הסיפור הישן מאוד על השיעור הכואב של מגבלות הכוח. אף כי כנראה השיעור לא באמת נלמד כאן, ולכן גם הנפילה תהיה כה כואבת (לו).…