naama-carmi.com
אחת שתיים שלוש דג מלוח: השמאל כ-Red Herring
ישנה אמרה נפלאה המיוחסת (בטעות או לא) לגנדי, ומצוטטת רבות, והולכת כך: בתחילה הם מתעלמים ממך. אז הם צוחקים ממך. אז הם נל…