naama-carmi.com
מה שידעו בברית שלום
בביוגרפיה של בן גוריון שקראתי לא מזמן, מביאה המחברת אניטה שפירא שני קטעים הקשורים לברית שלום, תנועת השמאל שאת הצעתה להקים בארץ משטר דו-לאומי דחה בן גוריון. הקטע הראשון מתייחס לשיחות שניהל בן גוריון…