naama-carmi.com
רועת השבט
שנים עשר השבטים של האטי מאת איאנה מאתיס. מאנגלית: מיכל אלפון. עם עובד 2014, 320 עמ'. גם אחרי ביטול העבדות מוסיף מצבם של האפרו-אמריקאים בדרום ארה"ב תחת חוקי ג'ים קרואו להיות בכי רע. והאטי שפרד,…