naama-carmi.com
להטליא את קרעי הנפש
כלבי זיכרון מאת מדלן טיין. מאנגלית: ברוריה בן-ברוך. כתר 2013, 192 עמ'. רדופים על-ידי עברם, יוצאים שני חוקרי מוח המתגוררים כיום בקנדה למסע. הירוג'י, בן למשפחה יפנית, נעלם יום אחד ממרכז המוח במונטריא…