naama-carmi.com
למה וינשטיין צריך ללכת
החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה לא לפתוח בחקירה על תלונה נגד שופט מכהן בגין הכאה לכאורה של ילדיו – או לפחות השהיית ההחלטה במשך שלוש שנים – הניבה קריאות לוינשטיין להתפטר. דומה שהיה כאן איזה קש ש…