naama-carmi.com
חידה ללא פתרון
מפתח לאבא מי הוא היה ולמה הוא התאבד, מאת ג’ואן ויקרשם. מאנגלית: דנה אלעזר-הלוי. אחוזת בית, 2011, 319 עמ’ ב’מפתח לאבא’ מנסה ג’ואן ויקרשם לפענח חידה. חידת מותו של אביה. לא פחות מכך, חידת חייו. זה האב…