naama-carmi.com
לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים
מקרה האחים עמיר הוא סוג של מבחן רורשאך לאנשי שמאל וזכויות אדם. למרבית הצער, חלק לא קטן מהם נכשלים בו (אי אפשר “להיכשל” במבחן רורשאך, כמובן, אבל זה רק משל). יגאל עמיר זכה לחוק פרסונלי המונע ממנו כ…