naama-carmi.com
לא היא, הם
ועד מתי נמשיך לכנות ארועים כאלה, בינינו לבין עצמנו ובתקשורת – “מין”? מתי נבין שאין קשר בין מה שקרה שם, ובמקומות רבים אחרים, ל”יחסי מין”? שבין אם מדובר באונס, בבעילה אסורה בהסכמה, בניצול יחסי מרות, …