naama-carmi.com
מצופפים שורות: על האירוניה
במובן מסוים הפוסט הזה ממשיך או משלים את קודמו. בחודשים האחרונים קיבלתי כמה פעמים – לאחר פוסט ביקורתי על שביתת המתמחים – תגובה שאמרה לי למעשה לשתוק, כי לי אין אחריות. "חוכמה גדולה ל…