naama-carmi.com
רואה סגול
התפרסם כפוסט אורח בסלונה במסגרת הפרוייקט ליום האשה הבינ”ל, ‘רואות ורוד’ אני לא רואה ורוד. אני רואה סגול. סגול הוא הצבע הפמיניסטי: זהו הגוון המתקבל מעירוב הכחול והאדום, הצבעים המוקצים באופן מסורתי ל…