naama-carmi.com
על הפסיכולוגיזציה של הפוליטי
אמש יצא לי לראות חלק מהתכנית בטבעת זו. הפרק שהיה מוקדש לחלוקת המטלות בבית נפתח בשיחה בין גלית גוטמן לפסיכולוג ד”ר משה אלמגור. באיזה שהוא שלב אומר לה אלמגור: אם הם לא מסכימים על הדבר הזה, על חלוקת ה…